26/02/2020 22:19        

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty gửi Thông báo đến TTLK Chứng khoán chi nhánh TP HCM về việc cung cấp danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020.
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2019, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chi tiết xem file đính kèm.

Download tài liệu:
ct 20200228.26 - tb - chot ds co dong tham du dhdcd 2020.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 24/10/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 628 300
Tháng 12 857 500
Năm 90 468 504

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 392
Năm 951
Hình ảnh
Liên kết web