21/04/2020 10:14        

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

Công ty gửi Thông báo đến TTLK Chứng khoán chi nhánh TP HCM về việc cung cấp danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2020.
- Lý do và mục đích: Thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2019 và tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 16%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng).
- Thời gian thực hiện: Ngày 20/05/2019.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Chi tiết xem file đính kèm: Thông báo

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 23/05/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 155 806
Tháng 3 431 471
Năm 31 212 909

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 49
Năm 63
Hình ảnh
Liên kết web