21/04/2020 08:51        

CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi các cổ đông và nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Download tài liệu: Biên bản; Nghị quyết

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 01/12/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 649 200
Tháng 649 200
Năm 114 030 194

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 6
Tháng 6
Năm 1 542
Hình ảnh
Liên kết web