21/04/2020 08:51        

CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi các cổ đông và nhà đầu tư Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Download tài liệu: Biên bản; Nghị quyết

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 25/10/2021
Sản lượng (kWh)
Ngày 564 610
Tháng 13 248 110
Năm 108 130 630

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 21
Tháng 321
Năm 1 097
Hình ảnh
Liên kết web