NMTĐ EAKROONG ROU
Xem thông tin theo:
Tháng / năm


Tổng sản lượng tháng: 0 (kWh)
Tổng sản lượng năm: 29032850 (kWh)
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 28/02/2021
Sản lượng (kWh)
Ngày 499 070
Tháng 14 567 270
Năm 29 032 850

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 0
Năm 0
Hình ảnh
Liên kết web