NMTĐ EAKROONG ROU
Xem thông tin theo:
Tháng / năm

Ngày Sản lượng (kWh)
01-06-2021 353400
02-06-2021 346230
03-06-2021 322800
04-06-2021 345340
05-06-2021 339540
06-06-2021 240680
07-06-2021 441590
08-06-2021 437330
09-06-2021 442750
10-06-2021 404460
11-06-2021 368950
12-06-2021 341430
13-06-2021 112000
14-06-2021 445200
15-06-2021 442500
16-06-2021 428730
17-06-2021 410180
18-06-2021 412590
19-06-2021 441170

Tổng sản lượng tháng: 7076870 (kWh)
Tổng sản lượng năm: 70350640 (kWh)
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 19/06/2021
Sản lượng (kWh)
Ngày 441 170
Tháng 7 076 870
Năm 70 350 640

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 31
Năm 242
Hình ảnh
Liên kết web