NMTĐ EAKROONG ROU
Xem thông tin theo:
Tháng / năm


Tổng sản lượng tháng: 0 (kWh)
Tổng sản lượng năm: 15269707 (kWh)
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 28/02/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 236 261
Tháng 6 194 144
Năm 15 269 707

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 5
Năm 10
Hình ảnh
Liên kết web