NMTĐ EAKROONG ROU
Xem thông tin theo:
Tháng / năm

Ngày Sản lượng (kWh)
01-12-2020 649200

Tổng sản lượng tháng: 649200 (kWh)
Tổng sản lượng năm: 114030194 (kWh)
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 01/12/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 649 200
Tháng 649 200
Năm 114 030 194

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 6
Tháng 6
Năm 1 542
Hình ảnh
Liên kết web