NMTĐ EAKROONG ROU
Xem thông tin theo:
Tháng / năm

Ngày Sản lượng (kWh)
01-07-2022 576760
02-07-2022 22460
03-07-2022 97580
04-07-2022 578140

Tổng sản lượng tháng: 1274940 (kWh)
Tổng sản lượng năm: 93620750 (kWh)
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 04/07/2022
Sản lượng (kWh)
Ngày 578 140
Tháng 1 274 940
Năm 93 620 750

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 0
Năm 573
Hình ảnh
Liên kết web