10/04/2020 15:56        

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tt)

Kính gửi quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (các tài liệu tiếp theo)

Download tài liệu:
du thao nghi quyet dhdcd 2020.pdf
phieu bieu quyet.pdf
to trinh cua bks - lua chon don vi kiem toan cho nam tai chinh 2020.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 20/07/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 106 936
Tháng 1 832 334
Năm 38 980 420

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 1
Tháng 94
Năm 351
Hình ảnh
Liên kết web