15/12/2019 17:18        

CBTT Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 7 nhiệm kỳ IV

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi các cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT Công ty.

Download tài liệu:
hdqt 20191215.36 - nq - hop hdqt lan 07 - nk iv.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 19/10/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 617 850
Tháng 9 831 080
Năm 87 442 084

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 45
Tháng 330
Năm 889
Hình ảnh
Liên kết web