26/02/2020 22:14        

CBTT Nghị quyết HĐQT Công ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi các cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Download tài liệu:
hdqt 20200226.39 - nq - thong qua viec to chuc dhdcd 2020.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 24/10/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 628 300
Tháng 12 857 500
Năm 90 468 504

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 392
Năm 951
Hình ảnh
Liên kết web