25/07/2019 09:42        

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức lần 2 năm 2019

Công ty gửi Thông báo đến TTLK Chứng khoán chi nhánh TP HCM về việc cung cấp danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức lần 2 năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019.
- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 11%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng).
- Thời gian thực hiện: Ngày 22/08/2019.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 22/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Chi tiết xem file đính kèm.

Download tài liệu:
ct 20190724.99 - tb - cung cap danh sach co dong (tam ung co tuc lan 2.2019).pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 24/10/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 628 300
Tháng 12 857 500
Năm 90 468 504

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 392
Năm 951
Hình ảnh
Liên kết web