05/07/2020 16:39        

QUY CHẾ - ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ công ty: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 22/04/2021.

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 22/04/2021.

Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty theo Quyết định số 89 CT/HĐQT ngày 14/06/2021.

Quy chế Công bố thông tin: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế Công bố thông tin theo Quyết định số 98 CT/HĐQT ngày 20/01/2022.

 

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/04/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 86 374
Tháng 4 189 426
Năm 26 427 300

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 0
Năm 14
Hình ảnh
Liên kết web