05/07/2020 16:39        

QUY CHẾ - ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ công ty: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 22/04/2021.

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 22/04/2021.

Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty theo Quyết định số 89 CT/HĐQT ngày 14/06/2021.

Quy chế Công bố thông tin: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế Công bố thông tin theo Quyết định số 98 CT/HĐQT ngày 20/01/2022.

 

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 20/07/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 106 936
Tháng 1 832 334
Năm 38 980 420

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 1
Tháng 94
Năm 351
Hình ảnh
Liên kết web