11/03/2019 09:29        

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tt)

Kính gửi quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (các tài liệu tiếp theo)

Download tài liệu:
chuong trinh dai hoi.pdf the bieu quyet.pdf
quy che lam viec tai dhdcd 2019.pdf
du thao nghi quyet dhdcd 2019.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 24/10/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 628 300
Tháng 12 857 500
Năm 90 468 504

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 392
Năm 951
Hình ảnh
Liên kết web