19/12/2018 16:21        

CBTT Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 3 nhiệm kỳ IV

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi các cổ đông và nhà đầu tư Nghị quyết HĐQT Công ty.

Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD 11 tháng năm 2018, dự kiến tháng 12/2018, kế hoạch năm 2019 và một số nội dung khác.

Chi tiết xem file đính kèm.

Download tài liệu:
hdqt 20181214.10 - nq - ky hop hdqt lan thu 03 - nk iv.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 24/10/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 628 300
Tháng 12 857 500
Năm 90 468 504

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 392
Năm 951
Hình ảnh
Liên kết web