04/03/2019 09:10        

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 03 năm 2019.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty tại số 10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần SEB hoặc người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ: Ngày 18 tháng 02 năm 2019
5. Thời gian đăng ký tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 17h ngày 14/03/2019 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung - số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang; tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (0258) 3878.092 Fax: (0258) 3878. 093

6. Nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
7. Giấy tờ liên quan : Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo giấy CMND, hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
8. Các vấn đề khác:
- Gửi kèm thông báo cho Cổ đông bao gồm: Chương trình đại hội; Mẫu giấy ủy quyền; Mẫu giấy đề nghị bổ sung chương trình đại hội; Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội.
- Các tài liệu khác phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin hoặc tải tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bên dưới.

Trân trọng thông báo./.

Download tài liệu:
chuong trinh dai hoi.pdf
giay dang ky du hop hoac uy quyen.pdf
giay de nghi bo sung chuong trinh dh.pdf
hdqt 20190225.16 - tb - moi hop dhdcd 2019.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 24/10/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 628 300
Tháng 12 857 500
Năm 90 468 504

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 392
Năm 951
Hình ảnh
Liên kết web