06/03/2018 10:16        

CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC CÔNG TY MẸ NĂM 2017

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017.

Download tài liệu:
bctc cty me 2017.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 28/11/2022
Sản lượng (kWh)
Ngày 640 340
Tháng 17 397 100
Năm 173 678 450

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 261
Năm 2 160
Hình ảnh
Liên kết web