26/04/2021 14:44        

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 22/04/2021 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe ông Đinh Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; ông Trịnh Giang Nam – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty. 

Trước những khó khăn do ảnh hưởng tình hình nắng hạn và việc phát triển ồ ạt điện mặt trời trên hệ thống điện đã làm giảm phát một số thời điểm tại nhà máy, dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng nỗ lực, quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, kết thúc năm 2020 Công ty đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao Năm 2020, vượt lên trên những khó khăn. Sản lượng điện sản xuất năm 2020 đạt: 136,96 triệu kwh đạt 124,51% kế hoạch đề ra, doanh thu đạt: 176,95 tỷ đồng đạt 113,8% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt: 110,79 tỷ đồng đạt 123,87% kế hoạch. Năm 2020 Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 33%.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình, điều lệ sửa đổi, quy chế … và Ban Chủ tọa đã tiếp nhận, giải đáp cụ thể đối với từng nội dung trao đổi của các cổ đông quan tâm đến hoạt động của Công ty.

Tiếp đó, Đại hội đã lần lượt thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng 2021; các tờ trình: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2020, về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021; dự kiến mức cổ tức năm 2021; điều lệ sửa đổi, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2021, Công ty đặt chỉ tiêu về sản lượng điện thương phẩm: 110 triệu kwh, doanh thu: 150,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 86,73 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức: 25%.

Các công tác trọng tâm trong năm 2021 như sau:

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua, bám sát các nội dung chỉ đạo trong năm của HĐQT để hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD công ty năm 2021.

- Xây dựng và thực hiện hiện kế hoạch bảo dưỡng sữa chữa nhà máy hợp lý nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước sản xuất điện. Phối hợp các bên xây dựng biểu đồ thực hiện phát điện nâng cao giá bán điện.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, theo dõi sát sao và kịp thời phát hiện để duy tu, bảo dưỡng nâng cấp thiết bị tránh các sự cố phát sinh trong vận hành. Chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng chiến lược nhanh chóng khắc phục sự cố vận hành.

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống các qui trình, qui định và phương án phục vụ công tác quản lý vận hành hồ đập và phòng chống thiên tai và thực hiện các công tác bảo đảm về an toàn và chất lượng công trình theo qui định pháp luật.

Với sự nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể cổ đông tham dự.

Hình ảnh Chủ tịch HĐQT SEB Đinh Quang Chiến phát biểu tại đại hội

Hình ảnh cổ đông phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hình ảnh Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, nội dung tại đại hội

Hình ảnh thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/06/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 162 863
Tháng 3 410 333
Năm 35 837 907

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 173
Năm 240
Hình ảnh
Liên kết web