23/11/2015 16:05        

CBTT: BCTC Công ty mẹ bán niên năm 2014 và BCTC hợp nhất bán niên năm 2014

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung kính gửi quý cổ đông và nhà đầu tư BCTC Công ty mẹ bán niên năm 2014 và BCTC HN bán niên 2014.

Chi tiết xem file đính kèm.

Download tài liệu:
bctc cty me bn nam 2014.pdf
bctc hn bn nam 2014.pdf
 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 10/12/2023
Sản lượng (kWh)
Ngày 233 191
Tháng 4 029 617
Năm 147 470 190

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 70
Năm 1 648
Hình ảnh
Liên kết web