30/07/2021 14:05        

Quy chế công bố thông tin

Quy chế công bố thông tin: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin theo Quyết định số 53 CT/HĐQT ngày 20/04/2020.

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 28/11/2022
Sản lượng (kWh)
Ngày 640 340
Tháng 17 397 100
Năm 173 678 450

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 261
Năm 2 160
Hình ảnh
Liên kết web