30/07/2021 14:05        

Quy chế công bố thông tin

Quy chế công bố thông tin: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin theo Quyết định số 53 CT/HĐQT ngày 20/04/2020.

 
Tin liên quan
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 21/06/2024
Sản lượng (kWh)
Ngày 162 863
Tháng 3 410 333
Năm 35 837 907

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 173
Năm 240
Hình ảnh
Liên kết web