30/07/2021 14:05        

Quy chế công bố thông tin

Quy chế công bố thông tin: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin theo Quyết định số 53 CT/HĐQT ngày 20/04/2020.

 
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 23/05/2022
Sản lượng (kWh)
Ngày 356 700
Tháng 10 576 540
Năm 73 361 780

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 0
Tháng 227
Năm 503
Hình ảnh
Liên kết web