|<<    <   
1234[5]67
   >    >>|
Tình hình sản xuất
NMTĐ EAKRONG ROU
Ngày: 19/10/2020
Sản lượng (kWh)
Ngày 617 850
Tháng 9 831 080
Năm 87 442 084

Thông tin sản lượng ngày khác
Lượng mưa (mm)
Ngày 45
Tháng 330
Năm 889
Hình ảnh
Liên kết web