Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính gửi quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (các tài liệu tiếp theo tại thông báo mời họp)

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 311 060
   Tháng:5 075 060
   Năm:23 289 340
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 5
   Năm: 38
Online: 20
Lũy kế: 821525
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa