Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn ngày 05/12/2017 của cổ đông Nguyễn Thị Mai, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên nhà đầu tư: Nguyễn Thị Mai.
2. Tên tổ chức có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu):
3. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: 058C526966 tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.997.560 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 14,99%.
6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 12.000 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.009.560 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 15,05%.
8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/12/2017.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:
10. Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng: 21 690
   Năm:74 055 720
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 3
   Tháng: 238
   Năm: 572
Online: 23
Lũy kế: 926476
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa