Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn ngày 18/08/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên cá nhân đầu tư: Nguyễn Huyền Bích.
2. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
3. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 2: 058C028839 tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.100 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0,02%.
5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.862.200 cổ phiếu.
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.865.300 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 9,33%.
7. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: ngày 18/08/2017.
8. Lý do thay đổi sở hữu: Tăng cổ phần nắm giữ.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:11 529 220
   Năm:11 529 220
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 38
Lũy kế: 1014198
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa