Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO VỀ SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn ngày 22/02/2016 của bà Nguyễn Thị Mai, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tư: NGUYỄN THỊ MAI.
2. Người có liên quan:
3. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.770.120 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 8,88%.
6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 28.500 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.803.520 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 9,02%.
8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: ngày 22/02/2016.
9. Lý do thay đổi sở hữu: Tăng lượng cổ phần nắm giữ.

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 476 710
   Tháng:6 844 370
   Năm:64 180 510