Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 12/11/2015 của Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:
1. Tên tổ chức đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BITEXCO.
2. Tên tổ chức có liên quan (đang nắm giữ cùng cổ phiếu): CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BITEXCO.
3. Tên cổ phiếu, Mã chứng khoán sở hữu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, SEB.
4. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu nêu tại mục 3: 005C088222 tại Công ty cổ phần chứng khoán MB.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.200.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 6%.
6. Số lượng cổ phiếu đã nhận chuyển nhượng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): 1.104.480 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.304.480 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 11,52%.
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng tổ chức có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:
10. Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu lại danh mục đầu tư.
11. Ngày thay đổi sở hữu: 09/11/2015.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 0
   Tháng:11 529 220
   Năm:11 529 220
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 57
Lũy kế: 1014217
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa