Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
1. Tên người thực hiện giao dịch: Trần Quang Hiện - thành viên BKS Công ty.
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Mã chứng khoán giao dịch: SEB
4. Số lượng,tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 352.640 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,76% VĐL.
5. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 353.140 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,76% VĐL.
6. Số lượng CP đã giao dịch mua: 500 cổ phiếu.
7. Lý do chưa mua đủ: giá biến động.
8. Phương thức giao dịch: khớp lệnh.
9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 13/10 đến ngày 11/11/2015.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 314 310
   Tháng:5 323 660
   Năm:81 480 080
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 15
   Tháng: 108
   Năm: 809
Online: 23
Lũy kế: 944909
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa