Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
ÔNG ĐINH QUANG CHIẾN CỔ ĐÔNG LỚN ĐÃ MUA 250.000CP
1. Tên người thực hiện giao dịch: ĐINH QUANG CHIẾN
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Mã chứng khoán giao dịch: SEB
4. Số lượng,tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 2.350.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,8% VĐL.
5. Số lượng cổ phiếu mua: 250.000 cổ phiếu.
7. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.600.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 20,8% VĐL.
8. Mục đích thực hiện giao dịch: tăng lượng cổ phần nắm giữ.
9. Thời gian giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: ngày 05/06/2012.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 317 350
   Tháng: 953 280
   Năm:51 835 734
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 37
Lũy kế: 1166531
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa