Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN.
Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 17/11/2011 của Ông ĐINH QUANG CHIẾN, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo cụ thể như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: ĐINH QUANG CHIẾN
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Mã chứng khoán giao dịch: SEB
4. Số lượng,tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 2.100.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 16,8% VĐL.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 250.000 cổ phiếu.
7. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.350.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,8% VĐL.
8. Mục đích thực hiện giao dịch: thay đổi tỷ lệ sở hữu.
9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 17/11/2011 đến ngày 17/11/2011.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 317 350
   Tháng: 953 280
   Năm:51 835 734
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 185
Online: 20
Lũy kế: 1166466
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa