Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của ông Đinh Quang Chiến, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thông báo như sau:

- Tên cổ đông thực hiện giao dịch: ĐINH QUANG CHIẾN
- Quốc tịch: Việt Nam
- Mã chứng khoán giao dịch: SEB
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.356.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,9% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 356.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 2,9% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 10.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,08% vốn điều lệ.
- Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.346.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,77% vốn điều lệ
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư.
- Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 14/07/2010.
- Lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký: do chưa đạt giá mục tiêu.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 17
Lũy kế: 1030720
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa