Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA ÔNG ĐINH QUANG CHIẾN
Ông Đinh Quang Chiến báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (MCK: SEB)

1. Tên cổ đông thực hiện giao dịch: ĐINH QUANG CHIẾN
2. Quốc tịch: Việt Nam
3. Mã chứng khoán giao dịch: SEB
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.299.900 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,4% vốn điều lệ
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,6% vốn điều lệ.
6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 56.400 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,45% vốn điều lệ.
7. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.356.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 10,9% vốn điều lệ
8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/05/2010 đến ngày 20/07/2010.
9. Lý do không mua hết số lượng đăng ký: Thay đổi mục đích đầu tư.
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 16
Lũy kế: 1030774
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa