Chào mừng Quý vị đến với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung
NGHỊ QUYẾT 119 CT/HĐQT, NGÀY 07.8.2009 CỦA HĐQT VỀ CHI TRẢ CỔ TỨC
Ngày 07.08.2009, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã ký, ban hành Nghị quyết số 119 CT/HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 và cổ tức còn lại của năm 2008, với nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT:
Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần cổ tức còn lại của năm 2008 và tạm ứng cổ tức lần 1 của năm 2009 với nội dung như sau:

1.1. Tỷ lệ thực hiện: 10% theo mệnh giá cổ phiếu [01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng (một ngàn đồng)]. Trong đó:
- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2008 với tỷ lệ: 2,25% theo mệnh giá cổ phiếu.
- Tạm ứng cổ tức lần 1 của năm 2009 với tỷ lệ: 7,75% theo mệnh giá cổ phiếu.

1.2. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/8/2009.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung triển khai việc chi trả cổ tức theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VI VIỆT DŨNG
Download tài liệu:

Sản lượng(kWh)
   Ngày: 278 340
   Tháng:4 702 360
   Năm:17 603 964
Lượng mưa(mm)
   Ngày: 0
   Tháng: 0
   Năm: 0
Online: 21
Lũy kế: 1030788
Tel: (84-058) 3878092
Fax: (84-058) 3878093
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa